Scroll to top

KKB OF

Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzki – Obszar Funkcjonalny

Nazwa obszaru funkcjonalnego:
Koszaliński – Kołobrzesko
– Białogardzki

Znaczenie:
Obszar o znaczeniu
regionalnym

Rodzaj według ustawy:
Miejski obszar funkcjonalny

Typ wg KPZK 2030:
Obszar funkcjonalny
ośrodka subregionalnego

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny (KKB OF) zlokalizowany jest w północnej części województwa zachodniopomorskiego. Podstawowy rdzeń obszaru tworzą trzy miasta: Koszalin, Kołobrzeg i Białogard. Jest to drugi (po SOM) najważniejszy obszar kumulacji potencjału ludnościowego i gospodarczego w województwie. W roku 2014 obszar zamieszkiwało ok. 273 tys. osób, z czego ok. 180 tys. w trzech wspomnianych miastach. Koszalin jest również drugim po Szczecinie ośrodkiem akademickim w województwie.

Analizy wykonane na potrzeby KPZK 2030 i KSRR 2020 wskazują, że ośrodek regionalny – jakim jest Koszalin – znajduje się na obszarze o najgorszej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego. Działania interwencyjne powinny przebiegać w związku z tym dwutorowo. Należy wspomagać rozwój ośrodków regionalnych i subregionalnych oraz poprawiać ich dostępność do miasta wojewódzkiego. Drugie działanie powinno mieć na celu poprawę dostępności do i z obszarów peryferyjnych województwa. W tym przypadku działania interwencyjne powinny polegać na rozbudowie połączeń komunikacyjnych.

KKB OF cechuje silnie rozwijający się rynek turystyki, w tym zdrowotnej i uzdrowiskowej. Na rynku pracy dominuje sektor usługowy oraz przemysł spożywczy, związany przede wszystkim z przetwórstwem rybnym w Kołobrzegu i Koszalinie. Ponad przeciętny jest również udział przemysłu mineralnego (zakłady produkcji szyb samochodowych i szkła dla budownictwa w Koszalinie).

Więcej informacji na portalu eRegion.