Scroll to top

PROCEDURA

Opiniowanie projektów uchwał krajobrazowych gmin

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W odniesieniu do szyldów określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

W uchwale rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Uchwała jest aktem prawa miejscowego.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie przepisów art. 37b ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uopizp) zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały „krajobrazowej”.

Marszałek województwa opiniuje bez uwag lub z uwagami projekt uchwały „krajobrazowej” w zakresie właściwości – w formie pisma.

​Uchwały krajobrazowe gmin opiniowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.