Scroll to top

PZPWZ 2002

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego 2002 – archiwalny

Opracowanie:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie
z filią w Koszalinie

Edycja planu:
2002 – plan archiwalny

Przyjęcie Planu:
Uchwała Nr XXXII/334/02 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

O dokumencie:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalony w roku 2002, opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). W systemie planowania stanowi pomost pomiędzy planowaniem krajowym i planowaniem miejscowym – lokalnym. Z tego wynika jego negocjacyjna funkcja w mogących powstać różnicach interesów i konfliktach między rozwiązaniami ogólnokrajowymi i koncepcjami rozwoju lokalnego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest planem o charakterze regionalnym i jest elementem szeroko pojętego planowania strategicznego.

Zintegrowany system planowania wiąże przyjęte w strategii cele rozwoju z jego odniesieniami przestrzennymi zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Plan posiada charakter strukturalny. Określa wielkoprzestrzenne struktury funkcjonalne na tle uwarunkowań środowiska przyrodniczego, w tym: obszary węzłowe, układ osadniczy z określeniem jego preferencji rozwojowych i hierarchizacją oraz infrastrukturę techniczną jako elementów kształtujących zagospodarowanie przestrzenne województwa.

Plan zagospodarowania nie posiada rangi prawa miejscowego, jest jednak wiążący ze względów następujących:

  • ustalenia planu muszą być uwzględniane w uchwalanych przez organa samorządu terytorialnego studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin   z   którymi   z   kolei   spójne   muszą być   opracowywane   miejscowe   plany zagospodarowania przestrzennego,
  • w planie zapisane zostają wszystkie zadania rządowe i samorządu województwa służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, ze wskazaniem obszarów, na których są one przewidziane do realizacji.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest efektem współpracy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z administracją zespoloną i niezespoloną, samorządów powiatów i gmin w drodze bezpośredniego udziału bądź konsultacji oraz przyjętego systemu opiniodawczego.

Podstawowym zadaniem Planu jest określenie odniesień przestrzennych zawartych w „Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015″, poprzez określenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego pozwalających na realizację tej strategii.

Prace nad Planem podjęte zostały w 2000 roku na podstawie Uchwały Nr VIII/81/99 Sejmiku Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.1999 r. i prowadzone są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie z filią w Koszalinie.

W okresie od kwietnia do sierpnia 2000 roku zbierano wnioski do planu. W grudniu 2001 roku Zarząd Województwa skierował projekt planu, w ramach procedury opiniującej i uzgadniającej, do gmin, powiatów, województw i krajów związkowych ościennych państw i organów.

 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony został przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podczas XXXII sesji dnia 26 czerwca 2002 r. uchwałą nr XXXII/334/02 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 60, poz.1357 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Nowa, obowiązująca wersja Planu została uchwalona w roku 2010 r.

Załączniki:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wersja 2002 – Tekst Planu

Załącznik do Uchwały nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wersja 2002 – Mapa Planu JPG

Załącznik do Uchwały nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego