Scroll to top

STUDIUM

Ekspertyza do Studium morskiego Bałtyku

Zleceniodawca:
Instytut Morski w Gdańsku

Tematyka projektu:
Planowanie przestrzenne obszarów morskich 

Czas trwania projektu:
05/2014 – 09/2014

Kontakt:
Leszek Jastrzębski
lja@rbgp.pl

Informacje o projekcie:
Identyfikacja i analiza uwarunkowań przestrzennych, fizyczno-geograficznych, prawnych, gospodarczych, społecznych i przyrodniczych lądowej części obszarów przybrzeżnych, położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego, stanowi element prac planistycznych realizowanych na potrzeby opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polskich wód morskich tj. „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”, poprzedzającego etap formułowania planów, których sporządzenie przewiduje się w latach 2015-2021.

Opracowanie Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZPPOM) stanowi również odpowiedź na zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjętej Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 252), w której dla „Strefy przybrzeżnej”, jako jednego z obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej ustalono obowiązek opracowania „Studium zagospodarowania przestrzennego dla strefy przybrzeżnej” – cyt.: Aby stworzyć podstawy do integracji przestrzeni obszarów morskich i wykorzystać ją w sposób optymalny, zostanie opracowane studium zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przybrzeżnych. Za opracowanie studium na zasadzie ustalenia obligatoryjnego KPZK 2030 będzie odpowiedzialny zespół powołany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wraz z innymi ministrami właściwymi we współpracy z władzami samorządowymi regionów nadmorskich. Studium będzie zawierać ustalenia wiążące administrację morską, samorządy województw, a przez plan zagospodarowania przestrzennego województwa (którego rola wzrośnie) także gminy nadmorskie. 

Zasadniczym celem prowadzonych prac jest zebranie i analiza dokumentów poziomu regionalnego (wojewódzkiego) i lokalnego (gminnego), określających kierunki i priorytety rozwoju przestrzennego obszaru objętego opracowaniem.

Opracowanie podzielone zostało na ramowe 4 części: wprowadzenie, analizę dokumentów poziomu regionalnego, analizę dokumentów poziomu gminnego oraz wnioski do projektu PZPPOM. Praktyczne konsekwencje przeanalizowanych zapisów w/w dokumentów w odniesieniu do planowania na morzu zostały opisane w rozdziale IV dokumentu.

Czas trwania projektu:
05/2014 – 09/2014

Obszar projektu:
Przestrzenny obszar analiz obejmuje województwo zachodniopomorskie w zakresie powiązań w strefie przybrzeżnej oraz gminy województwa zachodniopomorskiego położone w pasie przybrzeżnym Bałtyku i dodatkowo ze względu na szczególne uwarunkowania przestrzenne gminę Kamień Pom., która nie graniczy bezpośrednio z morzem. Kryterium rozstrzygającym w tej kwestii były silne powiązania przestrzenne i społeczno-gospodarcze gminy ze strefą przybrzeżną.

Kontakt:
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (polski partner projektu)
Leszek Jastrzębski
T: +48 91 432 49 60
E: lja@rbgp.pl

Publikacje:

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

Opracowanie pod redakcją Instytutu Morskiego w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, Luty 2015

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

Opracowana przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Styczeń 2015