Scroll to top

SOM OF

Szczeciński Obszar Metropolitalny – Obszar Funkcjonalny

Nazwa obszaru funkcjonalnego:
Szczeciński Obszar
Metropolitalny

Znaczenie:
Obszar o znaczeniu
ponadregionalnym

Rodzaj według ustawy:
Miejski obszar funkcjonalny
ośrodka wojewódzkiego

Typ wg KPZK 2030:
Miejski obszar funkcjonalny
ośrodka wojewódzkiego

Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM) zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zasięg obszaru obejmuje miasto Szczecin – podstawowy rdzeń obszaru, Świnoujście oraz gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta rdzeniowego: Stargard, Goleniów, Gryfino, Police, Stepnica, Nowe Warpno, Kobylanka, Stare Czarnowo, Dobra i Kołbaskowo.

SOM jest głównym biegunem wzrostu w regionie, kumulującym kapitał społeczny i gospodarczy. Szczecin jako stolica województwa, jest głównym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym oraz medycznym. W Szczecinie i podregionie szczecińskim wytwarzane jest 61% PKB województwa zachodniopomorskiego. Znaczną powierzchnię obszaru zajmują użytki rolne oraz grunty leśne i wody powierzchniowe. Znaczący jest również udział obszarów ochrony przyrody, wysokiej jakości gleb i zlewni wód. Większość terenów przemysłowych i portowych koncentruje się wzdłuż Odry (Szczecin i Police) oraz w Świnoujściu.

SOM jest szczególnym przypadkiem miejskiego obszaru funkcjonalnego, dla którego ustalono ustawowy obowiązek sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (MOFOW), stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Więcej informacji na portalu eRegion.

Projekty realizowane przez RBGPWZ obejmują również obszar Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego skupiając się na terenach wiejskich, peryferyjnych oraz obciążonych dużą sezonowością ruchu turystycznego.

Projekty RBGPWZ
na obszarze SOM

Projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”, poszukując rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych skupiał się w szczególności na problemach gmin nadmorskich borykających się z małą gęstością sieci osadniczej oraz dużym ruchem sezonowym. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W ramach projektu wykonano analizy możliwości powołania wspólnego organizatora transportu publicznego oraz organizacji autobusowej linii turystycznej działającej w dwóch systemach: sezonowym i posezonowym.

 

Projekt „URMA – partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych”  miał na celu promowanie partnerstwa miejsko-wiejskiego jako narzędzia na rzecz wzmocnienia potencjału służącego innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. Celem szczegółowym było podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami i obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących. Jednym z działań Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie było przygotowanie w ramach projektu opracowania eksperckiego pod nazwą „Modelowe studium planu zagospodarowania wsi podmiejskiej” na przykładzie Wołczkowa w gminie Dobra.

Stowarzyszenie
Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego – SSOM

Od roku 2005 działa Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Stowarzyszenie działające początkowo pod nazwą Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej skupia piętnastu członków w większości samorządy gminne, ale również Województwo Zachodniopomorskie.

Utworzenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) wiąże się z podjęciem działań, które w konsekwencji doprowadzą do wzmocnienia związków miedzy Szczecinem a obszarami przyległymi, do wypracowania i wdrożenia spójnego systemu urbanizacji, zintegrowania sieci transportowej i łączności, wzmocnienia kapitału społecznego. Pociągnie to za sobą wzrost gospodarczy, ulegną zmniejszeniu negatywne skutki migracji (szczególnie ludzi młodych, aktywnych i wykształconych) w kierunku kilku sprawniej funkcjonujących miast, uruchomi się proces zapobiegania peryferyzacji naszego miasta i regionu. SOM to powstanie struktury bazującej na solidarnej współpracy samorządów i koordynującej pracami zmierzającymi do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego. Wspólne prace polegać będą m.in.: na przygotowaniu koncepcji zarządzania Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, strategii rozwoju, wprowadzeniu uregulowań legislacyjnych, lobbingu i innych działaniach eksponujących atrakcyjność inwestycyjną, gospodarczą, kulturową obszaru.