Scroll to top

Wyniki ankiety „Transport i mobilność w regionie 2021” już dostępne!

Badanie ankietowe „Transport i mobilność w regionie 2021” skierowane do mieszkańców oraz samorządów województwa zachodniopomorskiego zostało przeprowadzone w dniach od 20.05.2021 r. do 30.06.2021 r.

Badanie miało na celu uzyskanie opinii samorządów województwa odnośnie ich potrzeb transportowych, obecnych uwarunkowań i problemów, z którymi się zmagają, a zebrane odpowiedzi posłużyły m.in. do wsparcia prac nad przygotowywanym dokumentem pod nazwą „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, który będzie zawierał zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację. Celem badania było również poznanie ogólnej aktywności mieszkańców i samorządów województwa oraz zbadanie zainteresowania zagadnieniami transportowymi.

Niniejsze opracowania stanowią podsumowanie badania. Dodatkowo w dokumentach zebrano uwagi złożone przez samorządy w ramach odpowiedzi na obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i oddane głosy.

Załącznik:

Transport i mobilność w regionie 2021
Podsumowanie badania ankietowego skierowanego do mieszkańców

Transport i mobilność w regionie 2021
Podsumowanie badania ankietowego skierowanego do samorządów oraz uwag otrzymanych w procesie wstępnych konsultacji do dokumentu RPT