Scroll to top

Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań

W dniu 29 września w Berlinie miała miejsce konferencja „Zintegrowane planowanie w polskoniemieckim obszarze powiązań – Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego – wnioski i perspektywy”, której organizatorem są Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektów flagowych w ramach modelowych przedsięwzięć (MORO), które zostały wybrane w konkursie i realizowane na całej polsko-niemieckiej granicy. Opis przedsięwzięć można znaleźć tutaj: MORO Zintegrowane planowanie | DEUTSCH-POLNISCHES RAUMORDNUNGSPORTAL / POLSKO-NIEMIECKI PORTAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (kooperation-ohne-grenzen.de).

W wyniku postępowania konkursowego w styczniu 2021 r. wybrano pięć projektów, w ramach których opracowano modelowe transgraniczne struktury i procesy zintegrowanego planowania. Oferują one rozwiązania dla istotnych przestrzennie wyzwań, które są uwzględnione w obszarach działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030:

  • – Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
  • – Poprawa połączeń transportowych
  • – Inwestowanie w ludzi
  • – Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
  • – Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 bazuje na doświadczeniach współpracy w dziedzinie rozwoju przestrzennego, prowadzonej w ramach Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej i nawiązuje do istniejących planów i koncepcji rozwoju przestrzennego. Konkretne wytyczne i założenia opracowane zostały w oparciu o wiedzę o najważniejszych wyzwaniach i szansach polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pokazuje przede wszystkim potencjał i możliwości rozwoju obszaru powiązań – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Należy ją jednak rozumieć jako uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów.

Podczas konferencji Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Leszek Jastrzębski, jako członek Komitetu Gospodarki Przestrzennej oraz współtwórca Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 wystąpił w panelu poświęconym bilansowi dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem Koncepcji oraz zadaniom na przyszłość, a Julita Miłosz-Augustowska zaprezentowała wnioski z europejskiego projektu poświęconego monitoringowi transgranicznemu Regionu Metropolitalnego Szczecina w panelu tematycznym „Wyzwania w zakresie zarządzania regionalnego”.

Załączniki:

Program konferencji MORO_28.09.23

Ulotka dot. zintegrowanego planowania