Scroll to top

Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej INT 179 w Prenzlau

W dniu 3 września na zaproszenie strony niemieckiej Grupa Koordynacyjna projektu INT 179 obradowała w siedzibie starostwa powiatowego w Prenzlau (Brandenburgia). Podczas spotkania przeprowadziliśmy drugą część warsztatów polsko-niemieckich mających na celu uzgodnienie listy priorytetowej w katalogu wskaźników i danych na potrzeby przyszłego systemu monitoringu Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu przemian w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina poprzez dostarczenie rzetelnych dowodów o jego potencjałach i powiązaniach. Dzięki opracowaniu metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu. Te działania powinny przyczynić się do intensyfikacji transgranicznej współpracy sieciowej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza.

Za nami w projekcie jest przeprowadzenie uzgodnień zakresu monitoringu w ramach warsztatów w obszarach tematycznych: turystyka, transport regionalny i mobilność, efektywne sieci współpracy, partnerstwo miejsko-wiejskie i branże przyszłości. Spotkanie w Prenzlau miało służyć tym samym ustaleniu listy priorytetowej badanych zjawisk w postaci 3 prototypów.

Uczestnicy warsztatów – przedstawiciele instytucji regionalnych, powiatowych, ministerstw landowych, organizacji pozarządowych oraz zrzeszenia przedsiębiorców – wybrali kolejne dwa prototypy modelu monitoringu transgranicznego. Po zamknięciu obrad w Prenzlau do ostatecznego wyboru pozostały 3 prototypy:

Prototyp #1 „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy”, który służy kompleksowej analizie danych z koncentracją nad relacjami społeczno-gospodarczymi z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju (zielona transformacja). Prototyp uwzględnia zarówno powiązania gospodarcze, jak i społeczne, ustawia mobilność jako kluczowy element niezbędny do współpracy, patrzy perspektywicznie na rynek pracy, bada skalę wykluczenia społecznego oraz podkreśla konieczność poznania kultury i języka oraz likwidacji uprzedzeń we wzajemnej współpracy.

Prototyp #2 „Możliwie szeroka i praktyczna analiza zjawisk” prezentuje najbardziej kompleksową analizę, nastawioną na planowanie infrastruktury i wsparcie mobilności. Koncentruje się na przyszłości rynku pracy jako wyznaczniku zmian społeczno-gospodarczych, uwzględnia turystykę jako element gospodarki regionu oraz podkreśla konieczność poznania kultury i języka oraz likwidacji uprzedzeń we wzajemnej współpracy.

Prototyp #3 „Analityka bieżąca i mobilność“ jest skoncentrowany na optymalizacji koordynacji współpracy (planowanie, strategia, reprezentowanie, operowanie) i sieciowaniu sojuszy. Analizuje kompleksowo potoki pasażerskie (turystyczny i pracowniczy) w kierunku optymalizacji mobilności. Analizuje rynek pracy i powiązania gospodarcze, w szczególności z uwzględnieniem branż innowacyjnych oraz podkreśla konieczność poznania kultury i języka oraz likwidacji uprzedzeń we wzajemnej współpracy.

Szczegółowy dobór zjawisk do badania można znaleźć w załączniku. Ostateczny wybór prototypu, nad którym będziemy dalej pracować wyłoni internetowe głosowanie, które odbędzie się w dniach 16-23 września 2021 r.

Załączniki:

Prototyp1_Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy_INT 179

Prototyp 2_Możliwie szeroka i praktyczna analiza zjawisk_INT 179

Prototyp 3_Analityka bieżąca i mobilność“_INT 179

INT 179_Dokumentacja po warsztatach