Scroll to top

PZPWZ 2020

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2010

Przyjęcie projektu Planu:
Uchwała Nr 706/20 Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 maja 2020 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Zarząd WZ w dniu 27 maja 2020 r. przyjął projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierował go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest elementem regionalnego planowania strategicznego w którym następuje konkretyzacja przestrzenna celów strategicznych województwa. Określa uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania struktury przestrzennej województwa, w taki sposób aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu i jakości życia oraz konkurencyjności regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stanowi on podstawowy dokument polityki przestrzennej województwa odnoszący się do głównych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji zamierzeń organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i innych, będących przedmiotem zainteresowania samorządu wojewódzkiego w wymiarze przestrzennym, ustalając ramy terytorializacji polityki rozwojowej województwa.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako wojewódzki dokument planistyczny ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, dlatego wszystkie kategorie działań w nim zapisane są wiążące dla organów samorządu województwa i jednostek im podległych, szczególnie przy sporządzaniu i realizacji dokumentów strategicznych, programowych i operacyjnych.

Cele i kierunki wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego podzielono na 3 części: odnoszące się do całego obszaru województwa (ujęte cele od I do X), do obszarów funkcjonalnych (cele od XI do XIV) oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (cele od XV do XXI).

Załączniki:

Uchwała nr 706/20 Zarządu województwa z dnia 27 maja 2020 r.
ws przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego oraz skierowania pod obrady Sejmiku WZ.

Załącznik do Uchwały nr 706/20
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej.

Maj 2020

Załącznik do Uchwały nr 706/20
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – cele i kierunki kształtowania polityki przestrzennej.

Maj 2020

Załącznik do Uchwały nr 706/20
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – mapa w skali 1:100 000 obejmująca obszar województwa w granicach administracyjnych.

Maj 2020

Załącznik do Uchwały nr 706/20
Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – mapa w skali 1:75 000 obejmująca wyznaczony w PZPWZ zasięg planu zagospodarowania przestrzennego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Maj 2020