Scroll to top

PZPWZ 2020

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego

Program:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskie w Szczecinie

Obowiązująca edycja planu:
2020

Przyjęcie projektu Planu:
Uchwała Nr XVII/214/20 Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Sejmik WZ w dniu 24 czerwca 2020 r. podjął Uchwałę nr XVII/214/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest elementem regionalnego planowania strategicznego, w którym następuje konkretyzacja przestrzenna celów strategicznych województwa. Określa uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania struktury przestrzennej województwa, w taki sposób, aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu i jakości życia oraz konkurencyjności regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stanowi on podstawowy dokument polityki przestrzennej województwa odnoszący się do głównych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji zamierzeń organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i innych, będących przedmiotem zainteresowania samorządu wojewódzkiego w wymiarze przestrzennym, ustalając ramy terytorializacji polityki rozwojowej województwa.

Zasadnicza zmiana paradygmatu krajowej polityki regionalnej (KSRR 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie) oparta na dorobku OECD polega na:

 • silnym ukierunkowaniu interwencji publicznej na wzmacnianie konkurencyjności regionów oraz odblokowaniu procesów wzrostowych poprzez pełniejsze wykorzystanie przewag konkurencyjnych i potencjałów rozwojowych,
 • odejściu od modelu krótkoterminowych, odgórnie dystrybuowanych dotacji „dla najmniej uprzywilejowanych obszarów” do modelu wieloletnich, zdecentralizowanych polityk rozwojowych ukierunkowanych na wspieranie wszystkich regionów,
 • odejściu od rozproszonej interwencji do bardziej selektywnych (skoncentrowanych) inwestycji.

Nowe ujęcie problematyki zagospodarowania przestrzennego wskazane w KPZK 2030, polegające na zerwaniu z dychotomią planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym, wprowadza współzależność celów polityki przestrzennej i regionalnej, opartą o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego.

Określenie polityki przestrzennej województwa przyjmującej ład przestrzenny za jej podstawę, wymaga więc wskazania (w ramach poszczególnych celów strategicznych):

 • celów, działań i zasad zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • obszarów funkcjonalnych, czyli konkretnych przestrzeni województwa, wobec których prowadzone będą zróżnicowane działania, w tym:
  • obszarów o różnym potencjale, stopniu rozwoju i celach rozwojowych,
  • obszarów, które z uwagi na występujące zasoby przyrodnicze i kulturowo-krajobrazowe, wymagają równoważenia celów gospodarczych z celami ochronnymi,
  • obszarów konfliktów i zagrożeń,
 • lokalizacji zadań inwestycyjnych, które realizują politykę województwa,
 • narzędzi realizacji zapisanych działań lub zasad.

Prowadzanie polityki regionalnej w oparciu o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego zakłada ukierunkowanie na wykorzystanie endogenicznego potencjału oraz umożliwia realizację interwencji dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 (SRWZ) ustanawia nowy ład programowania i prowadzenia polityki rozwoju przesądzając między innymi o „Terytorialnej i funkcjonalnej koncentracji wsparcia” w celu stworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych i wsparcie ich wewnętrznej dynamiki. SRWZ określa terytorialny wymiar polityki rozwoju, wskazując, że koncentracja działań ukierunkowanych terytorialnie odbywa się w obszarach funkcjonalnych wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa. W celu optymalizacji procesu programowania rozwoju regionalnego, w sposób uwzględniający również jego dynamikę, w SRWZ wypracowany został Zachodniopomorski Model Programowania Rozwoju. Strategia i niniejszy Plan stanowią pierwszy szczebel programowania strategicznego. Dokumenty te powstały w oparciu o jednolitą diagnozę uwarunkowań i posiadają pełną zgodność w zakresie terytorialnego wymiaru rozwoju, a rozstrzygnięcia pozostają spójne.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako wojewódzki dokument planistyczny ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, dlatego wszystkie kategorie działań w nim zapisane są wiążące dla organów samorządu województwa i jednostek im podległych, szczególnie przy sporządzaniu i realizacji dokumentów strategicznych, programowych i operacyjnych.

Cele i kierunki wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego podzielono na 3 części: odnoszące się do całego obszaru województwa (ujęte cele od I do X), do obszarów funkcjonalnych (cele od XI do XIV) oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (cele od XV do XXI).

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego został sporządzony w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

Załączniki:

Uchwała nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
TOM I
Uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej województwa.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
TOM II
Cele i kierunki kształtowania polityki przestrzennej województwa, w tym Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
Mapa w skali 1 : 100 000

Plan zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalego
Mapa w skali 1 : 75 000

Uchwała nr 875/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie „Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” wraz z „Uzasadnieniem” oraz podania do publicznej wiadomości informacji o uchwaleniu Planu zagospodarowania przestrzennego i przekazania właściwym organom,

Podsumowanie do PZPWZ

Uzasadnienie do PZPWZ

Ogłoszenie Zarządu WZ

Opinie organów właściwych w soos PZPWZ

Prognoza oddziaływania na środowisko