Scroll to top

Poniżej przedstawiamy część bogatego dorobku w zakresie publikacji opracowanych lub współtworzonych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przestrzeni lat swojej działalności. Znajdziecie tu Państwo zarówno publikacje związane z dokumentami planistycznymi, realizowanymi w ramach zadań statutowych, publikacje pokonferencyjne jak i raporty z realizowanych projektów międzynarodowych oraz katalogi dobrych praktyk.

Publikacje dotyczące projektu:

Karty informacyjne

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2023 roku

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej według stanu na koniec 2023 roku.

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources – 2023

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von EE Zur Erzeugung Von Strom – 2023

Das Datenblatt enthält Angaben zur räumlichen Verteilung in Westpommern von Anlagen, die erneuerbare Energien (EE) nutzen, ihrer Leistung und Menge der dort produzierten Elektroenergie. Es zeigt die Entwicklung der erneuerbaren Energetik in der Woiwodschaft Westpommern im Vergleich zu anderen Woiwodschaften, als auch den Zustand in den jeweiligen Gemeinden und Kreisen der Woiwodschaft.

Informacja dotycząca potencjału i ograniczeń dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim dla elektrowni wiatrowych o mocy 5 MW

Opracowanie powstało w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 23 kwietnia 2023 r.

Infografiki i ranking gmin – Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na koniec 2022 roku.”

Karta charakterystyki ciepłownictwa 2022

Karta opracowana przez RBGPWZ oraz WOŚ UMWZ powstała na podst. analizy Raportu z CEEB sporządzonego dla województwa na koniec 2022 r. Opracowanie zawiera informacje m.in. na temat liczby i rodzaju instalacji wytwarzających ciepło zgłoszonych do CEEB, wielkości produkcji ciepła z OZE czy inwestycji zrealizowanych w ramach Programu ochrony powietrza w okresie od VII 2020 do XII 2022 r.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – stan na koniec 2022 roku

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec 2022 roku.

The energy mix of the westpomeranian region for renewable energy use in electrical power and heat sources – 2021

The charts contain data on the spatial distribution within the Westpomeranian Region (WR) of plants using renewable energy sources, their capacities and energy and heat outputs, as well as present the development of renewable energy in the Region as compared to other regions and the whole of Poland and the status of renewable energy in each of the Region’s counties.

Enenergiedatenblatt Der Woiwodschaft Zachodniopomorskie Im Hinblick Auf Die Nutzung Von Ee Zur Erzeugung Von Strom Und Warme – 2021

Das Datenblatt enthält Angaben zur räumlichen Verteilung in Westpommern von Anlagen, die erneuerbare Energien (EE) nutzen, ihrer Leistung und Menge der dort produzierten Elektroenergie. Es zeigt die Entwicklung der erneuerbaren Energetik in der Woiwodschaft Westpommern im Vergleich zu anderen Woiwodschaften, als auch den Zustand in den jeweiligen Gemeinden und Kreisen der Woiwodschaft.

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2021

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ – zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej na tle pozostałych województw i kraju oraz stan energetyki w poszcz. gminach.

Karta charakterystyki energetycznej – 2018 r

Karta zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w województwie zachodniopomorskim instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także pokazuje rozwój energetyki odnawialnej w województwie na tle pozostałych województw i kraju.

Publikacje dotyczące projektu:

BEA-APP – Bałtyckie Obszary Energii

Raport – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim – wyzwania dla polityki przestrzennej

Celem opracowania jest określenie, w powiązaniu m.in. ze strategią rozwoju województwa, rekomendacji dla kierunków dalszych działań w zakresie kształtowania polityki rozwoju i planowania, narzędzi wsparcia oraz realizacji inwestycji w zakresie wykorzystania OZE, w tym formułowania propozycji i wytycznych do polityki energetycznej województwa.

Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju

Opracowanie przedstawia wyniki pogłębionych studiów, analiz oraz badań terenowych nad przestrzenią publiczną, z wykorzystaniem lokalnego mixu energetycznego, realizowanych w ramach projektu pilotażowego. W oparciu o powyższe działania zaproponowano konkretne rozwiązania, dopasowane do charakteru wybranego fragmentu miasta Połczyn-Zdrój. Data opracowania Sierpień 2018.

Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego

Opracowanie ma na celu określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w Centralnej Strefie Funkcjonalnej, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań planistycznych oraz określenia szczegółowych rekomendacji skierowanych do poszczególnych gmin oraz na poziom regionalny i krajowy, w zakresie planowania energetycznego i dalszego rozwoju OZE.

Publikacje dotyczące projektu:

Ekspertyzy RBGP

Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju rynku płynnego metanu w obszarze Pomorza Zachodniego w partnerstwie bałtyckim

Opracowanie przedstawia potencjał rozwoju LNG i LBG w województwie zachodniopomorski w wyniku powstania w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentując jednocześnie predyspozycje i bariery rozwoju płynnego metanu w partnerstwie bałtyckim oraz wnioski dotyczące jego rozwoju na obszarze województwa.