Scroll to top

URMA

Partnerstwa miejsko – wiejskie na obszarach metropolitalnych

Program:
INTERREG IVC

Lider Projektu:
Uniwersytet HafenCity Hamburg

Tematyka projektu:
polityka przestrzenna, budowanie partnerstw

Czas trwania projektu:
styczeń 2012 – grudzień 2014
(projekt zakończony)

Kontakt:
Ewa Buszac – Piątkowska
ebu@rbgp.pl

Informacje o projekcie:
Podstawy projektu URMA zostały stworzone przez wcześniejszy projekt „Ponadregionalne Partnerstwo Północnych Niemiec/Region Metropolitalny Hamburga” w ramach Niemieckiego Programu Rządu Federalnego pt. „Projekty Demonstracyjne Planowania Przestrzennego”. Projekt URMA powiązany jest z działaniem RURBAN (Partnerstwo na rzecz zrównoważone-go rozwoju miejsko-wiejskiego) – uzgodnionym przez Parlament Europejski w 2010 r., a zarządzanym przez Komisję Europejską oraz powiązaną z nią grupę ekspertów METREX. Harmonogram projektu przewiduje zakończenie prac do końca 2014 r.

Struktura projektu podzielona jest na cztery komponenty: 1. zarządzanie i koordynacje, 2. komunikacja i rozpowszechnianie, 3. wymiana doświadczeń dedykowana identyfikacji i analizie dobrych praktyk, 4. projekty pilotażowe. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ odpowiedzialne jest za koordynację komponentu 3, który jest merytorycznym rdzeniem projektu URMA. W ramach tego komponentu realizowane są różne działania – ze wspólnymi partnerami, a także bardziej zindywidualizowane – związane ściśle ze specyfiką i uwarunkowaniami województwa.

Realizowane działania i rezultaty:
Do głównych działań prowadzonych podczas trwania projektu i spodziewanych rezultatów należą m.in.:

 • Rekomendacje kierowane do Komisji Europejskiej i innych szczebli władzy krajowej i regionalnej
 • Plan wdrożeniowy dotyczący kontynuacji działań podjętych w trakcie trwania projektu i po jego formalnym zakończeniu.
 • Podejście URMA (dokument programowy) precyzuje definicje, cele i korzyści płynące z różnego rodzaju partnerstw. Ponadto wskazuje w jaki sposób partnerstwa powinny być kształtowane.
 • Identyfikacja Dobrych Praktyk oraz opracowanie Przewodnika dobrych praktyk, który po ukończeniu będzie stanowił bazę wyselekcjonowanych i interesujących inicjatyw z całego świata, angażujących miejskich i wiejskich aktorów z regionów partnerskich.
 • Modelowe studium planu zagospodarowania wsi podmiejskiej w obszarze metropolitalnym na przykładzie Wołczkowa w gminie Dobra, Województwo Zachodniopomorskie. Celem opracowania jest identyfikacja możliwych działań zapobiegających rozlewaniu się zabudowy na terenach podmiejskich.
 • Vademecum – katalog wytycznych adresowany do samorządów lokalnych, mieszkańców, a także projektantów i planistów wykonujących studia oraz gminne plany miejscowe. Vademecum przybliży wiedzę o procesie rozwoju przestrzennego miejscowości wiejskich położonych w pobliżu wielkiego miasta.
 • Spotkania i wymiana doświadczeń w postaci wizyt w regionach partnerów projektu oraz wspólnych seminariów publicznych przy udziale lokalnych i międzynarodowych ekspertów.

Czas trwania projektu:
Styczeń 2012 – Grudzień 2014

Obszar projektu:
Obszar działań projektu obejmuje województwo zachodniopomorskie z wybranymi lokalizacjami.

Finansowanie:
Całkowity budżet projektu: 1.939.528,37 €
W tym środki województwa zachodniopomorskiego: 250.598,70€
Współfinansowany przez Interreg IVC, Projekt Inicjatywy Regionalnej,
Priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy
Podtemat: Innowacje, badania i rozwój technologii

Partnerzy projektu: 

 • Uniwersytet HafenCity Hamburg – Partner Wiodący
 • Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Niemcy,
 • Województwo Zachodniopomorskie, Polska
 • Region Toskania, Włochy,
 • Region Lombardia, Włochy
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Polska
 • Gmina Borne, Holandia,
 • Miasto Enschede, Holandia
 • Administracja Regionalna Pleven, Bułgaria

Kontakt:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (polski partner projektu)

Ewa Buszac-Piątkowska
T: +48 91 432 49 73
E: ebu@rbgp.pl

Publikacje:

URMA – Raport końcowy z przeprowadzonych projektów pilotażowych

Raport przedstawia projekty pilotażowe realizowane w ramach projektu URMA, przez partnerów projektu z Hamburga (Niemcy), Lombardii (Włochy) i Twente (Holandia). Projekty dotyczyły odpowiednio: współpracy wzdłuż trasy korytarza jutlandzkiego, zarządzania obszarami podmiejskimi oraz odbudowy miejscowych i regionalnych łańcuchów żywności.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

Przewodnik prezentuje dobre praktyki partnerstw miejsko-wiejskich, w różnym zakresie ich funkcjonowania: struktury organizacyjno-prawnej, inicjatyw związanych z żywnością: produkcja, dystrybucja, konsumpcja, metodologii konsultacji społecznych, inicjatyw związanych z turystyką oraz funduszy partnerstwa miejsko-wiejskiego.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

Opracowanie eksperckie w ramach projektu URMA, zawierające propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

Publikacja przedstawia wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w ramach szeregu warsztatów, konferencji, wizyt studialnych i zaprezentowanych projektów pilotażowych. Celem dokumentu jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami a obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

Publikacja jest raportem z konferencji: „Współpraca miejsko wiejska jako instrument spójności terytorialnej”, podsumowującej międzynarodowy projekt URMA. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych oraz eksperci i partnerzy projektu. Publikacja zawiera min. omówienie przyszłości partnerstw w polityce regionalnej.

Data opracowania: Grudzień 2014

URMA – Plan wdrożeniowy

Planu Wdrożeniowy przedstawia sposób wdrażania rezultatów projektu po zakończeniu prac oraz inicjatyw podjętych w trakcie trwania projektu. Działania podzielono na trzy sektory: podnoszenie świadomości, implementacja doświadczeń do dokumentów strategicznych oraz przyszłe projekty i projekty pilotażowe na podstawie zdobytych doświadczeń i wniosków.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

Dokument stanowi przegląd polityk unijnych, krajowych i regionalnych (partnerów projektu), mających wpływ na partnerstwa miejsko-wiejskie oraz analizę barier i czynników sprzyjających tworzeniu partnerstw. W zestawieniu ujęto strategie i dokumenty dotyczące planowania przestrzennego oraz inicjatywy i projekty z zakresu partnerstw miejsko-wiejskich.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

Publikacja przybliżająca wiedzę o rozwoju przestrzennym miejscowości wiejskich, położonych w cieniu wielkiego miasta. Jest przewodnikiem do określenia stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego wsi oraz wskazuje dobre zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz wytyczne pomocne przy opracowywaniu MPZP dla tego typu obszarów.

Data opracowania: Wrzesień 2014

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo – broszura

Broszura wskazuje zakresy współpracy z metropolią w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego (ułatwienie komunikacji i dostępności do usług, rozwijanie wysokiej jakości produkcji rolnej, farmy miejskie, rozwijanie obszarów rekreacyjnych, turystyka regionalna), przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o historyczny charakter wsi.

Data opracowania: Wrzesień 2014