Scroll to top

Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Pragniemy poinformować, że ukończone zostały prace nad przygotowywaną koncepcją „TRMS – Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina”.

Do prac nad projektem została powołana polsko-niemiecka Grupa Sterująca. Jej członkami byli oddelegowani ze strony polskiej przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Miasta Świnoujście, Miasta Szczecina oraz ze strony niemieckiej przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na obszarze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Berlina oraz regionalnych związków planistycznych Pomorza Przedniego, Pojezierza Meklemburskiego i Uckermark-Barnim. Prace po stronie polskiej koordynowane były przez dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W wyniku wspólnych prac sporządzono projekt Raportu prezentujący pierwszy etap prac nad „Koncepcją Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”. Określone zostały tam cele oraz propozycje projektów w pięciu wybranych obszarach tematycznych: położenie nad wodą, energie odnawialne, ludzie-kultura-język-praca, funkcje miast oraz transport publiczny. Cele wskazane w każdym z obszarów tematycznych powinny stanowić rekomendacje do strategii rozwoju poszczególnych części TRMS, jak i całości.

Prezentacja wyników I etapu prac nad Koncepcją odbyła się 10 września 2015 r. w pierwszym dniu konferencji METREX w panelu dotyczącym obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Załączniki:

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary działań oraz etapy wdrażania i kontynuacji rozwoju koncepcji.

Położenie nad wodą – karta obszaru

Wykorzystanie szans rozwojowych wynikających z możliwości rozwoju urbanistycznego obszarów nadwodnych, funkcjonowania portów morskich i śródlądowych w obszarze TRMS, rozwojem turystyki wodnej korzystającej z obecności dużych i atrakcyjnych przyrodniczo obszarów wodnych.

Energie odnawialne – karta obszaru

Obszar działań obejmuje rozwój Regionu jako modelowego regionu dla energii odnawialnych. Zadania w tym obszarze dotyczą rozwoju, wspierania i uzgodnień projektów modelowych, które wspierają rozwój energii odnawialnych po obu stronach granicy, a także intensyfikacji transgranicznej wymiany doświadczeń w tym obszarze działań.

Ludzie, kultura, język, praca – karta obszaru

Najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest wspieranie współpracy i wymiany informacji pomiędzy m.in.: ośrodkami naukowymi i gospodarczymi po obu stronach granicy, instytucjami publicznymi w zakresie dostarczania usług publicznych i sytuacji na rynku pracy. Celem jest znalezienie wspólnych rozwiązań problemów związanych ze zmianami demograficznymi.

Funkcje miast – karta obszaru

Wspieraniu funkcji metropolitalnych służyć ma opracowanie analizy struktury funkcjonalnej miast oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi. Pozwoli to na lepsze włączenie TRMS w europejską sieć współpracy miast, także przez aktywną współpracę z Berlinem i Regionem Oresund.

Transport publiczny – karta obszaru

Zapisane cele oraz projekty są odpowiedzią na istniejące deficyty transgranicznej infrastruktury w porównaniu do połączeń wewnątrzkrajowych oraz na popyt wynikający z wzrastających migracji i przekształcenia przygranicznych gmin niemieckich w obszar podmiejski Szczecina.