Scroll to top

INT 190

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin (INT190)

Program (źródło finansowania):
Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Lider Projektu:
Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Zagadnienia energetyczne i planistyczne w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych na obszarze wysp Uznam i Wolin

Czas trwania projektu:
październik 2020 – czerwiec 2022

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Województwo zachodniopomorskie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska realizowało w latach 2020-2022 projekt „Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin – MoRE” – INT 190, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu były: Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie jako lider projektu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Gmina Miasto Świnoujście i Gmina Międzyzdroje oraz Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Zgodnie z założeniami ujętymi w aplikacji i umowie o przyznaniu środków dofinansowania z EFRR projekt MoRE dotyczył zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań świadomościowych wymagających współpracy samorządów, mieszkańców, szkół i środowisk naukowych, przedstawicieli branży turystycznej, usług i gospodarki komunalnej, mobilności oraz właścicieli i operatorów infrastruktury energetycznej. Projekt miał na celu zintensyfikowanie przemian w obszarze energetyki i ekologii wysp Uznam i Wolin, a jego głównym beneficjentem były samorządy, przedsiębiorcy, mieszkańcy wysp oraz ich goście. Ponadto celem była także analiza potencjału, ograniczeń i możliwości a także sformułowanie założeń dla nakreślenia wizji i budowy strategii regionu w kontekście optymalizacji efektywności energetycznej oraz dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że projekt ten powstał w okresie, gdy znana już była strategia europejskiej transformacji energetycznej zmierzającej do stopniowego odchodzenia od stosowania paliw kopalnych, w tym gazu, w perspektywie roku 2050. W trakcie trwania projektu wybuchła wojna w Ukrainie. To znacząco zdynamizowało działania w zakresie transformacji energetycznej, której zaniechania dostrzegają i odczuwają już niemal wszyscy, a myślenie i dyskutowanie o tym „czy?” zdecydowanie zamieniło się w poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „jak?”.

W ramach projektu MoRE powstały produkty takie jak analizy, ekspertyzy, badania, koncepcje, ale też zebrane zostały przede wszystkim doświadczenie i wiedza oparte na funkcjonujących przykładach dobrych praktyk, z którymi można było zapoznać się podczas wyjazdów studyjnych w Polsce i w Niemczech oraz warsztatów tematycznych z udziałem specjalistów z Polski i Niemiec. Były one dedykowane głównie samorządowcom, gdyż to oni będą współtworzyli warunki dla rozwoju zdecentralizowanej energetyki, a te będą bezpośrednio przekładały się na koszty życia mieszkańców oraz koszty funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodarczych. O tym, że można i jakie to przynosi korzyści samorządowcy mogli się przekonać naocznie podczas wyjazdów studyjnych, gdzie zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych w Niemczech oraz klastrów energetycznych w Polsce.

Jako istotne rezultaty projektu warto wskazać:

 • rozpropagowanie wśród samorządowców wiedzy o kierunkach transformacji energetycznej;
 • uświadomienie potrzeby starannego przemyślenia ścieżki transformacji, w szczególności dla systemów wytwarzających i dostarczających ciepło sieciowe;
 • uświadomienie konieczności odchodzenia od paliw kopalnych (w tym gazu) i konsekwencji z tym związanych;
 • uświadomienie, że już dzisiaj koszty ogrzewania w oparciu o pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką są niższe niż ogrzewania paliwami kopalnymi czy drewnem, a wciąż wysokie koszty inwestycyjne, tak jak w przypadku fotowoltaiki będą spadać;
 • otwarcie na wykorzystanie nowych technologii i potencjału naszego nadwodnego regionu dla produkcji wodoru – dostęp do wody jest tu kluczowy i stawia nas na uprzywilejowanej pozycji w tym kontekście w kraju;
 • otwarcie na wdrażanie rozwiązań opartych na budowie partnerstw, wspólnot, spółdzielni i klastrów energetycznych;
 • uświadomienie roli i odpowiedzialności władz samorządowych w tworzeniu mieszkańcom, przedsiębiorcom i samorządom bezpiecznych i stabilnych pod względem kosztów lokalnych rozwiązań energetycznych.

W ramach projektu powstało też wiele ekspertyz i opracowań, z których uczestniczące w projekcie gminy będą korzystały w najbliższym czasie lub w niedalekiej perspektywie. Opracowano dla samorządów koncepcje projektowe, takie jak:

 • Masterplan oświetlenia dla Świnoujścia – definiujący na nowo efektywny energetycznie i jednocześnie efektowny sposób oświetlenia najważniejszych przestrzeni miasta,
 • Kompleks parkingów buforowych wraz systemem pozyskiwania energii słonecznej w Międzyzdrojach – ograniczający istotnie ruch pojazdów i emisji zanieczyszczeń w strefie nadmorskiej miasta i promujący możliwości wykorzystania energii odnawialnej,
 • Koncepcja wdrażania kompleksowych rozwiązań w zakresie e-mobilności na wyspach – budowa sieci ładowarek dla pojazdów i środków transportu indywidualnego,
 • Koncepcja zwiększania samowystarczalności energetycznej gmin w oparciu o odnawialne źródła energii – modelowe podejście na obszarze wysp Uznam i Wolin.

Powyższe działania niemal natychmiast przełożą się na konkretne efekty – poprawę jakości powietrza i podniesienie standardu przestrzeni miast, miejscowości i całych wysp, oraz na efektywność energetyczną wprowadzanych rozwiązań. Będą też realizowały mniej fizyczne, a równie istotne założenia projektu, jak edukacja i podnoszenie świadomości, zarówno wśród mieszkańców jak i turystów, poprawa wizerunku i budowa marki regionu opartej na zrównoważonym, efektywnym energetycznie rozwoju.

W ramach projektu wykonano również Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin wraz z Kartą charakterystyki energetycznej wysp będącymi efektem przeprowadzonych badań terenowych w zakresie jakości powietrza, jakości działań termoizolacyjnych oraz możliwości energetycznego wykorzystania wód morskich. Badania jakości powietrza, przeprowadzone w czterech porach roku, każdorazowo w ciągu dnia i nocą wskazały przestrzennie gdzie i jakie występują możliwości poprawy jakości powietrza, które są wartością kluczową tak dla osób przybywających na wypoczynek na wyspach, jak i dla mieszkańców. Rezultaty badań termowizyjnych tkanki budowlanej, w tym poddanej już termomodernizacji (ok. 2 800 termogramów w 15 miejscowościach wysp) potwierdziły, że na poziomie poszczególnych budynków wciąż jest dużo do zrobienia i poprawy, a jest to jeden z ważniejszych elementów transformacji energetycznej i redukcji rosnących kosztów, zarówno ogrzewania jak i chłodzenia budynków. Poprawa parametrów izolacyjnych budynków to również ważny krok w kierunku zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego i poprawy jakości powietrza. Z kolei badanie jakości wód wskazało na możliwości ich wykorzystania jako dolnego źródła dla pomp ciepła.

W ramach projektu wykonano ponadto analizę polskich i niemieckich dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji/rekomendacji sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju oraz ekspertyzę dotyczącą uwarunkowań i możliwości rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin.

Przygotowano także ekspertyzę „Koncepcja zwiększania samowystarczalności energetycznej gmin w oparciu o odnawialne źródła energii – modelowe podejście na obszarze wysp Uznam i Wolin” wskazującą, jak samorządy mogą przeprowadzić transformację energetyczną na swoim terenie.

Jako podsumowanie działań w zakresie podnoszenia świadomości społecznej przygotowano opracowanie: „Koncepcja pakietu działań i aktywności na rzecz wdrażania optymalnego koszyka energetycznego wysp Uznam i Wolin oraz podnoszenia świadomości energetycznej przedsiębiorców, mieszkańców i turystów”.

Poza wskazanymi wyżej produktami projekt stanowił poligon doświadczalny w zakresie pozyskiwania i systematyzowania danych z obszaru energetyki (w tym OZE) oraz ich przestrzennej wizualizacji jako podstawy podejmowania decyzji strategicznych.

Od 2018 r. w ramach tzw. Karty charakterystyki energetycznej WZ RBGPWZ prowadzi monitoring rozwoju i stopnia wykorzystania OZE w regionie, głównie w obszarze elektroenergetyki. W wyniku współpracy z operatorami ENEA, Energa oraz URE w zakresie pozyskania i publikacji informacji nt. ilości zainstalowanej mocy wykorzystującej OZE, w tym w mikroinstalacjach, ilustrujemy rozwój wykorzystania OZE na Pomorzu Zachodnim. Segment poświęcony ciepłownictwu jest prezentowany w karcie na podstawie danych GUS i URE i obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa koncesjonowane (o mocy pow. 5 MW – to tylko część z wszystkich urządzeń ciepłowniczych.

RBGPWZ opracowało w 2020 r. Raport o stanie ciepłownictwa w województwie zachodniopomorskim Etap I wdrożenia systemu monitorowania – sytuacja wyjściowa i rekomendacje. Projekt MoRE służy dalszemu uszczegółowieniu wiedzy w tym zakresie na poziomie gmin i regionu. W jego ramach, w oparciu o dane z powstającej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB, przeanalizowano m.in. zasób dostępnych danych dot. ciepłownictwa na poziomie gminnym, ewentualne braki w tym zakresie, a także opracowano wariantowe sposoby prezentacji graficznej w przestrzeni gmin i wysp informacji o źródłach ciepła.

Doświadczenia z projektu pozwalają na implementację wypracowanych mechanizmów w skali całego województwa i wykorzystanie tych gotowych rozwiązań do analiz regionalnych i stworzenia odrębnej Karty energetycznej dedykowanej dla ciepłownictwa w województwie zachodniopomorskim. Wypracowana metodyka i generowane przy jej wykorzystaniu informacje mogą wspierać kształtowanie polityki transformacji energetycznej na obszarze województwa (ciepłownictwo, OZE).

Wstępnie wypracowano także możliwość poszerzenia informacji w zakresie rozwoju elektroenergetyki odnawialnej w województwie o dane dotyczące udziału produkcji energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej ogółem na poziomie gmin. Dane te byłyby prezentowane na zmodyfikowanej Karcie charakterystyki energetycznej WZ.

Opracowana w ramach projektu MoRE „Koncepcja zwiększania samowystarczalności energetycznej gmin w oparciu o odnawialne źródła energii – modelowe podejście na obszarze wysp Uznam i Wolin”, podobnie jak inne analizy, np. w zakresie uwarunkowań dla rozwoju e-mobilności, mogą z powodzeniem być implementowane do innych gmin i obszarów funkcjonalnych, stanowiąc jednocześnie zasób wiedzy do wykorzystania w formułowaniu nowych strategii w zakresie dot. transformacji energetycznej.

Na bazie wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu MoRE można sformułować konkluzje i wnioski dla województwa

 1. Jako region, w szczególności jego północna część, mamy bardzo wysoki potencjał dla rozwijania technologii opartych na wodorze – decydują o tym w szczególności zasoby wody (Zalew Szczeciński, Bałtyk, Odra w kontekście wody jako surowca do wytwarzania wodoru i możliwości jego transportu) oraz potencjał gospodarki morskiej i możliwości dalszego rozwoju i podnoszenia efektywności energetyki wiatrowej i fotowoltaiki (nadwyżki z produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane do produkcji wodoru wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej w okresie braku generacji wiatrowej i słonecznej). Dziś, mimo największej mocy w kraju (ponad 2 GW), nie jest ona angażowana w rozwój bardziej zaawansowanych technologii magazynowania energii, w tym w oparciu o wodór. Do tego mamy nadprodukcję energii w energetyce wiatrowej – alternatywą do niedawna była rozbudowa sieci przesyłowych, obecnie – produkcja wodoru i magazynowanie energii.

Produkcja wodoru to jeden z ważniejszych kierunków w gospodarce wybrzeża – rekomenduje się wspieranie badań i rozwoju technologii wodorowych.

Z uwagi na aspiracje i uwarunkowania regionu zagadnienia energii odnawialnej oraz wodoru jako nośnika energii przyszłości powinny mieć swoje miejsce w dedykowanej tej tematyce stałej wystawie w Morskim Centrum Nauki.

 1. Wobec ograniczeń jakie narastają w związku z dominacją scentralizowanego systemu energetycznego rekomenduje się wspieranie rozwiązań rozproszonych, lokalną produkcję – spółdzielnie, klastry.
 2. Rekomenduje się wspieranie inwestycji we własne, lokalne rozwiązania – sieci, stacje.
 3. Rekomenduje się wspieranie inwestycji w ramach spółek własnych JST i generalnie samorządów, które powinny odgrywać znaczącą rolę w procesie transformacji energetycznej i bezpośrednio lub pośrednio być właścicielem sieci dystrybucyjnych na swoim obszarze – przyszłość energetyki to lokalne, samobilansujące się obszary (w tym np. obszary funkcjonalne).
 4. Wsparcie z poziomu regionalnego nie powinno obejmować technologii opartych na paliwach kopalnych, w tym gazie lub wspierać je tylko w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Zdecydowanie w pierwszej kolejności należy wspierać rozwiązania docelowe bazujące na źródłach bezemisyjnych, obecnie przede wszystkim na pompach ciepła.
 5. Rekomenduje się wskazanie odcinków tras rowerowych dedykowanych e-mobilności i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę wykorzystującą OZE, jako oferty dedykowanej do konkretnej grupy użytkowników.
 6. Dotychczasowe działania województwa w zakresie podnoszenia świadomości i edukacji w obszarze OZE (projekty, konferencje, konkursy dla młodzieży szkolnej), jak i zrealizowane w ramach projektu MoRE działania (pikniki OZE, wyjazdy studyjne z udziałem osób decyzyjnych) potwierdzają słuszność takich działań – rekomenduje się ich kontynuację jako trwały element polityki regionu.
 7. Rekomenduje się kontynuowanie i rozwój zakresu monitoringu energetycznego województwa w zakresie:
 • energii elektrycznej – Karta charakterystyki energetycznej WZ – pozyskanie danych o produkcji energii z OZE i zużyciu energii elektrycznej na poziomie gmin – rozszerzenie monitoringu pozwoli na ocenę faktycznego stanu transformacji energetycznej w regionie;
 • ciepłownictwa – zobrazowanie danych z CEEB (pozyskiwanych za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska), URE (podmioty koncesjonowane) oraz Wydziału Ochrony Środowiska UM WZ (kotłownie o mocy powyżej 1 MW) na poziomie gmin.

Pakiety działań w projekcie:

Pakiet 1: Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin (Lider: Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie)

W tym pakiecie pojęte zostały działania analityczne oraz badawcze związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz racjonalizacją zużycia energii na badanym obszarze wysp Uznam i Wolin. Wynikiem pakietu jest synteza prowadzonych działań, która odpowiada na uprzednio zdiagnozowane potrzeby energetyczne przedmiotowego regionu. Zaproponowane podejście integruje zagadnienia planistyczne i energetyczne w skali ponadlokalnej.

Pakiet 2: Optymalizacja koszyka energetycznego wysp Uznam-Wolin poprzez działania pilotażowe oraz podnoszące świadomość energetyczną (lider: Województwo Zachodniopomorskie – RBGPWZ w Szczecinie)

W celu wypracowania optymalnego koszyka energetycznego dla przedmiotowego obszaru zdecydowano się wdrożyć szereg działań umożliwiających decydentom, przedsiębiorcom i mieszkańcom zwiększenie wiedzy i akceptacji dla przemian energetycznych, w tym dla efektywnego i racjonalnego zużycia energii z uwzględnieniem OZE. W ramach niniejszego pakietu powołano transgraniczną grup ds. energii, zorganizowano spotkania popularyzatorskie z udziałem przedsiębiorców, mieszkańców, studentów oraz uczniów (piknik i minipikniki OZE). Przeprowadzono również projekt pilotażowy powiązany z poprawą efektywności energetycznej dotyczący oświetlenia przestrzeni publicznych w Świnoujściu.

Pakiet 3: Ujęcie zagadnień energetycznych w polskich i niemieckich dokumentach strategicznych i planistycznych (lider: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego)

Przeprowadzono analizę lokalnych uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wypracowano rekomendacje w zakresie ujęcia zagadnień OZE w polityce samorządowej. Partnerzy projektu podjęli również dyskusję na temat wspólnej wizji rozwoju modelowego regionu wysp Uznam i Wolin.

Partnerzy projektu: RBGPWZ w Szczecinie – partner wiodący, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie (ZUT), Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje oraz Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Schwerin, Niemcy).

Partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Agencja ds. Energii i Ochrony Klimatu
Meklemburgii Pomorza Przedniego (LEKA MV), gmina Wolin, Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Krajowego Pomorza Przedniego (AfRL), Powiat Vorpommern-Greifswald

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Konferencja podsumowująca projekt MoRE INT190 w Międzyzdrojach

Konferencja podsumowująca projekt MoRE INT190 w Międzyzdrojach

29 czerwca 2022

Miło nam poinformować Państwa, że wyniki projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin” zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej 28 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. W wydarzeniu wzięło udział prawie 70 osób, w tym m.in. przedstawiciele partnerów projektu, eksperci z zakresu energetyki, elektromobilności i…

Zaproszenie na konferencję kończącą projektu MoRE INT190

Zaproszenie na konferencję kończącą projektu MoRE INT190

14 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej polsko-niemiecki projekt MoRE "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin" (INT190), która odbędzie się w dniu 28 czerwca w godzinach 11:00 – 16:30 w Międzyzdrojach w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 20. Prace w projekcie wystartowały w październiku 2020 roku…

Klastry energetyczne receptą na samowystarczalność energetyczną gmin? - druga wizyta studialna partnerów projektu MoRE – Wrocław, Zgorzelec, Oława, Dzierżoniów (10-11 maja 2022 r.)

Klastry energetyczne receptą na samowystarczalność energetyczną gmin? - druga wizyta studialna partnerów projektu MoRE – Wrocław, Zgorzelec, Oława, Dzierżoniów (10-11 maja 2022 r.)

17 maja 2022

W ramach realizacji projektu MoRE w dniach 10 i 11 maja br. odbyła się druga wizyta studialna partnerów projektu. W trakcie dwóch dni wyjazdu partnerzy zapoznali się między innymi z zasadami funkcjonowania klastrów energetycznych na Dolnym Śląsku oraz sposobami wdrażania technologii wodorowej. Odwiedzono Zgorzelecki Klaster Energii (ZKlaster), Energetyczny Klaster Oławski oraz Dzierżoniowski…

Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji/ rekomendacji sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju

Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji/ rekomendacji sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju

2 kwietnia 2022

Informujemy, że jest już dostępna „Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji/ rekomendacji i sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju” zrealizowana w ramach projektu MoRE (INT190). Opracowanie eksperckie powstało w nawiązaniu do gospodarczych, społecznych i środowiskowych wyzwań…

Szóste spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE

Szóste spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE

1 lutego 2022

W dniu 25 stycznia 2022 r. obyło się szóste spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Posiedzenie ponownie odbyło za pomocą platformy internetowej Zoom. W trakcie obrad każdy z partnerów zaprezentował aktualny stan prac nad działaniami i produktami projektu. Przedstawiciele miasta Świnoujście omówili zaawansowanie nad…

Analiza uwarunkowań rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin już dostępna

Analiza uwarunkowań rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin już dostępna

18 stycznia 2022

Pragniemy poinformować, że jest już dostępna "Analiza uwarunkowań rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin" dla strony polskiej.  Analiza została opracowana przez ekspertów Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z. o.o. W analizie zostały zebrane szerokie uwarunkowania związane z obecnymi możliwościami i barierami dotyczącymi wdrażania rozwiązań e-mobilności przez…

Drugie polsko-niemieckie warsztaty branżowe realizowane w ramach projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin”

Drugie polsko-niemieckie warsztaty branżowe realizowane w ramach projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin”

21 grudnia 2021

W ramach realizacji projektu MoRE zorganizowano drugą serię spotkań branżowych, które odbyły się w trzech wybranych obszarów tematycznych w dniach : 30 listopada 2021 dla obszaru turystyka - „Marka regionu Wysp Uznam i Wolin oraz jej promocja” 8 grudnia 2021 r. dla obszaru mobilność - „Modelowe rozwiązania komunikacyjne uwzględniające transport bezemisyjny w obszarze…

Minipikniki i Piknik OZE – spotkanie praktyki z nauką

Minipikniki i Piknik OZE – spotkanie praktyki z nauką

4 października 2021

W ramach realizacji projektu MoRE 24 września 2021 r.  w odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni naukowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie odbył  się piknik OZE. Wydarzenie było skierowane do uczniów, studentów, przedstawicieli jednostek badawczych z polskich i niemieckich uczelni, oraz mieszkańców regionu. Zadaniem Pikniku OZE było przybliżenie technologii…

Piąte spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE

Piąte spotkanie Grupy Sterującej projektu MoRE

2 października 2021

Piąte spotkanie grupy sterującej projektu odbyło się 30 września 2021 r. za pomocą platformy internetowej Zoom. Uczestnicy grupy podsumowali realizację pierwszej rundy tematycznych warsztatów branżowych, które odbyły się w czerwcu oraz lipcu 2021 r. i były poświęcone turystyce, mobilności, a także usługom i gospodarce komunalnej. W ich trakcie ustalono stan wiedzy wszystkich uczestników…

Dzień energii odnawialnych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – Minipiknik OZE

Dzień energii odnawialnych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – Minipiknik OZE

10 sierpnia 2021

Przy okazji odbywającego się na terenie całego kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego weekendu wydarzeń (6-8 sierpnia 2021) z okazji „Dnia energii odnawialnych” partnerzy polsko-niemieckiego projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” zaproponowali jednodniowy (7.08.2021) przejazd rowerowy po wyspie Uznam w celu zilustrowania celów projektu oraz…

Czwarte spotkanie grupy sterującej projektu MoRE

Czwarte spotkanie grupy sterującej projektu MoRE

25 czerwca 2021

W dniu 25 czerwca 2021 r. miało miejsce kolejne – czwarte spotkanie grupy sterującej projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Posiedzenie odbyło się na platformie internetowej Zoom. Podczas obrad szczegółowo omówiono wyniki prowadzonych prac w ramach poszczególnych pakietów projektu, w tym: przebieg warsztatów branżowych, program pikników OZE oraz…

Polsko-niemieckie warsztaty branżowe realizowane w ramach projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin”

Polsko-niemieckie warsztaty branżowe realizowane w ramach projektu „MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Uznam i Wolin”

14 czerwca 2021

W ramach realizacji projektu "MoRE - Modelowy Region Energii Odnawialnej dla Wysp Uznam i Wolin" planowana jest realizacja serii spotkań branżowych w podziale na trzy obszary tematyczne: Turystyka, Mobilność, Usługi i Gospodarka Komunalna. Każdy z tych obszarów będzie rozpatrywany ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transformacją energetyczną. Łącznie zaplanowanych…