Scroll to top

Poniżej przedstawiamy część bogatego dorobku w zakresie publikacji opracowanych lub współtworzonych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przestrzeni lat swojej działalności. Znajdziecie tu Państwo zarówno publikacje związane z dokumentami planistycznymi, realizowanymi w ramach zadań statutowych, publikacje pokonferencyjne jak i raporty z realizowanych projektów międzynarodowych oraz katalogi dobrych praktyk.

Publikacje dotyczące projektu:

IPPON – Studium integracji przestrzennej 

IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Dokument studium określa uwarunkowania rozwoju przestrzennego w polskiej i niemieckiej części obszaru pogranicza, a następnie definiuje kierunki i priorytety spójnej polityki i zasad współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań, a także ukształtowania wspólnego języka planistycznego.

IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec Broszura informacyjna

Broszura stanowi krótki dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie wypracowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru pogranicza Polski i Niemiec – sformułowania priorytetów polityki, określenia instrumentów jej realizacji oraz zasad współpracy na rzecz poprawy spójności przestrzennej obszaru.

Publikacje dotyczące projektu:

TRMS – Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary działań oraz etapy wdrażania i kontynuacji rozwoju koncepcji TRMS – Transgraniczny Region Metropolitalny.

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

Broszura podsumowuje polsko-niemieckie warsztaty, których celem była wymiana informacji i doświadczeń, w zakresie dostosowania polityki przestrzennej do zmian demograficznych. W trakcie warsztatów zaprezentowano min. aktualną sytuacje demograficzną i strategię dopasowania się do tych zmian, szczególnie w zakresie dostępności do usług publicznych.

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Development priorities the Polish Part of Cross Border Metropolitan Region of Szczecin

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa, sieć osadnicza, transport publiczny i gospodarka.

Publikacje dotyczące projektu:

Wizja 2030 – Wspólna Koncepcja Przyszłości 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 wersja PL-DE

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Wersja FR-ENG

Dokument jest planistyczno-przestrzenną wizją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Zawiera uzgodnione przez obie strony rekomendacje, w zakresie planowania przestrzennego, skierowane do właściwych organów instytucji i decydentów. Celem koncepcji jest inspirowanie i motywowanie do pogłębiania współpracy międzyregionalnej.

Publikacje dotyczące projektu:

Konferencje tematyczne

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z I Międzynarodowej Konferencji, 29 czerwca 2009 r.

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem I Konferencji TPP. Wystąpienia dotyczyły m.in. regulacji prawnych dotyczących procedur współpracy transgranicznej, priorytetów inwestycyjnych czy dotychczasowych doświadczeń w budowaniu transgranicznej sieci połączeń.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne (TPP) Publikacja z II Międzynarodowej Konferencji, 28-29 czerwca 2010 r.

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych referatów, które były tematem II Konferencji TPP. Dzień pierwszy poświęcony był zagadnieniom polityki przestrzennej i współpracy transgranicznej w obszarze korytarza Odry, natomiast dzień drugi dotyczył planowania przestrzennego na obszarach morskich. Dokument zawiera także podsumowanie I Konferencji TPP.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

Konferencja poświęcona była dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju polityki miejskiej w ośrodkach metropolitalnych o złożonych procesach przekształceń, związanych z gospodarką morską oraz położeniem przygranicznym. Pierwszy dzień skupił się na funkcjonowaniu metropolii europejskich, natomiast drugi na aspektach metropolitalności Szczecina.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

Konferencja poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi. Wystąpienia prelegentów pozwoliły przyjrzeć się funkcjonowaniu takich metropolii jak Berlin, Kopenhaga czy Praga oraz odpowiedzieć min. na pytania jak usprawnić i wykorzystać współpracę z nimi oraz jakie wspólne przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania.

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

Dokument stanowi podsumowanie wszystkich konferencji TPP, które poświęcone były uwarunkowaniom i możliwością współpracy transgranicznej, zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry, regionom metropolitalnym wraz z Transgranicznym Regionem Metropolitalnym Szczecina oraz wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi.