Scroll to top

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego

Jednostka realizująca:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzania
audytów krajobrazowych

Kontakt:
Michał Urbański
Magdalena Racinowska-Ratajska

audytkrajobrazowy@rbgp.pl

klauzula informacyjna – RODO

Konieczność zapewnienia ochrony krajobrazu i właściwego nim zarządzania wynika z postanowień ratyfikowanej przez Polskę w roku 2005 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zgodnie z art. 5 tej konwencji Polska zobowiązana jest m.in. do podjęcia działań na rzecz prawnego uznania krajobrazów, ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej oraz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego, a także z innymi politykami, które pośrednio lub bezpośrednio oddziałują na krajobraz.

Zalecenia Konwencji uwzględnione zostały w art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obliguje samorządy województw do sporządzenia audytu krajobrazowego, jako nowego narzędzia ochrony krajobrazu w regionach. Audyt krajobrazowy opracowywany jest w celu identyfikacji i oceny krajobrazów występujących na obszarze województwa. W ramach audytu wyznacza się krajobrazy priorytetowe, szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagające zachowania.

Audyt sporządzany jest dla obszaru całego województwa przy wykorzystaniu klasyfikacji i metodyki ustalonej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych z dnia 11 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 394), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. poz. 2308).

29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 542 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

 

Projekt nr RPZP.04.08.00-32-B002/19 „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Mapa interaktywna ilustrująca wyniki Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego.

W oparciu o wyniki Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego opracowano interaktywną mapę obrazującą rezultaty prac prowadzonych w latach 2019 – 2023. Została ona opracowana, jako dodatkowa pomoc w poruszaniu się po zawartości Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego.
Obszar województwa podzielono na 2147 krajobrazów z czego 189 wskazano jako priorytetowe, dla których opracowano charakterystykę i ocenę, zagrożenia oraz rekomendacje i wnioski.

W obszarze mapy przedstawiono granice wyznaczonych krajobrazów priorytetowych, zdjęcia i zdjęcia 360°, mapa będzie rozszerzana o kolejne informacja, pojawią się karty zawierające elementy zdiagnozowane: charakterystykę, ocenę, zidentyfikowane zagrożenia i lokalne formy architektoniczne oraz opracowane rekomendacje i wnioski.
Zagrożenia, rekomendacje i wnioski zostały opracowane również dla istniejących form ochrony przyrody na obszarze województwa.

Mapa pozwala na zlokalizowanie gminy za pomocą listy wyboru oraz wybór sposobu wyświetlania i wyszukiwania – wg krajobrazów priorytetowych, bądź form ochrony przyrody.

Metodyka przyjęta przy opracowywaniu Audytu Krajobrazowego

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Spotkanie dotyczące audytu krajobrazowego, Warszawa 9 czerwca 2016 r.

Spotkanie dotyczące audytu krajobrazowego, Warszawa 9 czerwca 2016 r.

9 czerwca 2016

Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Środowiska dotyczyło ostatniej możliwości wprowadzania uwag bezpośrednio do projektu rozporządzenia ws sporządzania audytów krajobrazowych. Kolejne wnioski będą rozpatrywane dopiero w trakcie procedury konsultacji społecznych. Przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiła zebranym nowy projekt oraz wyszczególniła różnice w…