Scroll to top

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego

Jednostka realizująca:
Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Rozporządzenie:
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzania
audytów krajobrazowych

Kontakt:
Michał Urbański
Magdalena Racinowska-Ratajska

audytkrajobrazowy@rbgp.pl

klauzula informacyjna – RODO

Konieczność zapewnienia ochrony krajobrazu i właściwego nim zarządzania wynika z postanowień ratyfikowanej przez Polskę w roku 2005 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zgodnie z art. 5 tej konwencji Polska zobowiązana jest m.in. do podjęcia działań na rzecz prawnego uznania krajobrazów, ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej oraz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego, a także z innymi politykami, które pośrednio lub bezpośrednio oddziałują na krajobraz.

Zalecenia Konwencji uwzględnione zostały w art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obliguje samorządy województw do sporządzenia audytu krajobrazowego, jako nowego narzędzia ochrony krajobrazu w regionach. Audyt krajobrazowy opracowywany jest w celu identyfikacji i oceny krajobrazów występujących na obszarze województwa. W ramach audytu wyznacza się krajobrazy priorytetowe, szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagające zachowania.

Audyt sporządzany jest dla obszaru całego województwa przy wykorzystaniu klasyfikacji i metodyki ustalonej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych z dnia 11 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 394), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. poz. 2308).

29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 542 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

 

Projekt nr RPZP.04.08.00-32-B002/19 „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Mapa interaktywna ilustrująca wyniki Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego.

W oparciu o wyniki Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego opracowano interaktywną mapę obrazującą rezultaty prac prowadzonych w latach 2019 – 2023. Została ona opracowana, jako dodatkowa pomoc w poruszaniu się po zawartości Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego.
Obszar województwa podzielono na 2147 krajobrazów z czego 189 wskazano jako priorytetowe, dla których opracowano charakterystykę i ocenę, zagrożenia oraz rekomendacje i wnioski.

W obszarze mapy przedstawiono granice wyznaczonych krajobrazów priorytetowych, zdjęcia i zdjęcia 360°, mapa będzie rozszerzana o kolejne informacja, pojawią się karty zawierające elementy zdiagnozowane: charakterystykę, ocenę, zidentyfikowane zagrożenia i lokalne formy architektoniczne oraz opracowane rekomendacje i wnioski.
Zagrożenia, rekomendacje i wnioski zostały opracowane również dla istniejących form ochrony przyrody na obszarze województwa.

Mapa pozwala na zlokalizowanie gminy za pomocą listy wyboru oraz wybór sposobu wyświetlania i wyszukiwania – wg krajobrazów priorytetowych, bądź form ochrony przyrody.

Metodyka przyjęta przy opracowywaniu Audytu Krajobrazowego

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Konsultacje projektu Audytu krajobrazowego : Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko, Kalisz Pomorski, Recz i Węgorzyno

Konsultacje projektu Audytu krajobrazowego : Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko, Kalisz Pomorski, Recz i Węgorzyno

31 sierpnia 2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Reczu odbyło się piąte spotkanie w ramach prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Tym razem spotkanie dotyczyło  dotyczyło krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarze siedmiu gmin: Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Ińsko, Kalisz Pomorski, Recz i Węgorzyno. W spotkaniu…

Konsultacje projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego - Drawno

Konsultacje projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego - Drawno

18 lipca 2023

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego, uczestniczyli przedstawiciele zespołu audytu krajobrazowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ,  reprezentanci gmin: Człopa, Drawno, Bierzwnik, nadleśnictw: Mirosławiec, Słupsk, Człopa, Kalisz Pomorski, Drawno, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Nadleśnictwa Głusko. Spotkanie…

Spotkanie konsultacyjne dotyczące  projektu Audytu krajobrazowego w Barlinku

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Audytu krajobrazowego w Barlinku

27 czerwca 2023

Dnia 5 lipca 2023 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się trzecie spotkanie z cyklu prekonsultacji projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie dotyczyło krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych w gminach: Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce i Przelewice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego…

Spotkanie konsultacyjne w Chojnie w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego dotyczące obszaru gmin: Chojna, Cedynia, Boleszkowice, Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój

Spotkanie konsultacyjne w Chojnie w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego dotyczące obszaru gmin: Chojna, Cedynia, Boleszkowice, Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój

7 czerwca 2023

Dnia 6 czerwca 2023r. w Centrum Kultury w  Chojnie odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat Audytu krajobrazowego wojwództwa zachodniopomorskiego dotyczące krajobrazów priorytetowych zlokalizowanych na obszarze gmin: Chojna, Cedynia, Boleszkowice, Mieszkowice i Trzcińsko-Zdrój. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej…

Spotkanie konsultacyjne w Gryfinie w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego dotyczące obszaru gmin: Gryfino, Kołbaskowo, Widuchowa

Spotkanie konsultacyjne w Gryfinie w sprawie projektu Audytu Krajobrazowego dotyczące obszaru gmin: Gryfino, Kołbaskowo, Widuchowa

31 maja 2023

W dniu 30 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, mające na celu zapoznanie z projektem Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego oraz dyskusję na temat jego roli w ochronie krajobrazu, a także przedstawienie konkretnych…

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu Audytu krajobrazowego w celu skierowania go do konsultacji społecznych

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu Audytu krajobrazowego w celu skierowania go do konsultacji społecznych

7 kwietnia 2023

W dniu 28 marca 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 500/23 w sprawie przyjęcia projektu Audyt krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Jest to zakończenie pierwszego etapu procedury sporządzania audytu krajobrazowego, poprzedzającego konsultacje i opiniowanie projektu. W projekcie zidentyfikowano 2147 krajobrazów, z czego w wyniku wielostopniowej…

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację o stanie zaawansowania prac nad projektem Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację o stanie zaawansowania prac nad projektem Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

8 lutego 2023

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2023 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dyrektor RBGP WZ Leszek Jastrzębski przekazał informacje o stanie zaawansowania prac nad projektem Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz dalszych prac w obszarze promocji krajobrazów priorytetowych w kontekście procedur formalno-prawnych. Informacja zawierała opis stanu prac…

Podsumowanie ankiety Audytu krajobrazowego

Podsumowanie ankiety Audytu krajobrazowego

28 października 2021

W związku z badaniem przeprowadzonym w dniach 04.08.2021 r. – 10.09.2021 r. serdecznie dziękujemy przedstawicielom gmin za poświęcony czas i wypełnienie ankiety dotyczącej zagadnień „Audytu Krajobrazowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”. Państwa aktywność oraz przekazane informacje pozwolą na pełniejszą ocenę podejścia do ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych Pomorza…

"Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego" - ankieta regionalna

"Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego" - ankieta regionalna

4 sierpnia 2021

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym prowadzonym na potrzeby projektu "Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego". Celem ankiety jest z jednej strony informacja o prowadzonych pracach oraz pozyskanie informacji kontaktowych w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu, z drugiej strony, pozyskanie dodatkowych informacji pomocnych…

Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie - Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu

Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie - Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu

10 lutego 2021

W związku z pracami prowadzonymi przez RBGPWZ nad opracowaniem audytu krajobrazowego dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego zachęcamy do zapoznania się publikacją opracowaną przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie GDOŚ, 2020 r. Publikacja przedstawia i opisuje pojęcie krajobrazu, podkreśla istotne znaczenie jego kształtowania i prawidłowej ochrony oraz wskazuje zagrożenia,…