Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Informacje o projekcie:
Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej, ale również miejsca zamieszkania lub obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz aspiracje i oczekiwania użytkowników. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są bardziej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

 

Czas trwania projektu:
Faza I: 04/2016 – 09/2018
Faza II: 10/2018 – 09/2020

Projekt posiada dwie fazy. W ramach fazy pierwszej trwającej do września 2018 badane są uwarunkowania i bariery na szczeblu krajowym i regionalnym związane możliwościami wdrażania elastycznych systemów transportowych. Zbierane są też doświadczenia i dobre praktyki już trwale funkcjonujących tego typu rozwiązań. Na podstawie zebranych informacji powstaną rekomendacje m.in. do krajowych i regionalnych polityk i dokumentów związanych z organizacją systemów transportowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie Planu Działań związanego z wdrażaniem konkretnych rozwiązań systemów elastycznych na obszarze projektu. Istotnym elementem Planu jest analiza możliwości finansowania poszczególnych działań wraz ze wskazaniem konkretnych instrumentów.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jako partner projektu LAST MILE odpowiedzialne jest dodatkowo za przygotowanie syntezy i rekomendacji w ramach projektu, podsumowujących wyniki wspólnych międzynarodowych analiz oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności. Pakiet „Synteza i Rekomendacje” ma na celu m.in. sformułowanie rekomendacji dla instytucji szczebla regionalnego, krajowego i europejskiego w kontekście najbardziej pożądanych rozwiązań dla systemów elastycznego transportu.

Faza druga, trwająca do września 2020, jest fazą realizacji Planu Działań oraz monitorowania, nadzoru i oceny rezultatów.

 

Obszar projektu:
Obszar działań projektowych w naszym regionie skupiony jest na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Szczecina (MOFOW). W jego zakres wchodzą gminy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz gminy Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzyzdroje oraz Przybiernów.

W odniesieniu do zapotrzebowania transportowego oraz definicji obszarów, których w szczególności dotyczy tematyka projektu LAST MILE na terenie MOFOW zidentyfikowano cztery gminy, które spełniają założone kryteria obszarów wymagających szczególnych działań. Są to, sąsiadujące ze sobą, gminy Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin leżące w pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego. W polskim podziale administracyjnym wybrane gminy są gminami miejsko-wiejskimi. Według klasyfikacji OECD spełniają one założenie dla definicji obszarów wiejskich – gęstość zaludnienia wynosi na ich terenie poniżej 150 mieszkańców na kilometr kwadratowy.

Większe skupienie działań projektu LAST MILE na obszarze wskazanych gmin nadmorskich stworzy szansę na przyspieszenie działań związanych z opracowaniem wspólnej polityki transportowej a w rezultacie przełoży się na lepszą integrację obszaru.

 

Finansowanie:
Całkowity budżet projektu: 1 607 720 €
Wkład EFRR (INTERREG EUROPE): 1 346 442 €

 

Partnerzy Projektu:

  • Environment Agency Austria. (Austria) / Agencja Ds. Środowiska Austrii (Lider projektu)
  • Regional Management East Tyrol (Austria) / Zarząd Regionalny Wschodniego Tyrolu (Austria)
  • Agency for the Support of Regional Development Kosice (Slovakia) / Agencja Wspierania Rozwoju Regionalnego Koszyce (Słowacja)
  • Club ‘Sustainable Development of Civil Society’ (Bulgaria) / Klub „Zrównoważony Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego (Bułgaria)
  • Mobility and Transport Direction. Ministry of Territory and Sustainability. Government of Catalonia (Spain) / Dyrekcja Mobilności i Transportu. Ministerstwo ds. Terytorium i Zrównoważonego Rozwoju. Rząd Katalonii (Hiszpania)
  • Upper Sûre Nature Park (Luxembourg) / Park Krajobrazowy Górnej Sûre (Luksemburg)
  • Westpomeranian Voivideship – Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (Poland) / Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Polska)


Kontakt:
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (polski partner projektu)
Maciej Łapko
T: +48 91 432 49 73
E: mla@rbgp.pl

Manager ds. Komunikacji
Anita Lanners, Upper Sûre Nature Park (partner projektu)
T: +352 89 93 31-207
E: anita.lanners@naturpark-sure.lu

Lider projektu
Environment Agency Austria
Agnes Kurzweil, DI
T: +43-(0)1-313 04-5554
E: agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at

www.interreg-europe.eu/lastmile

Opracowania eksperckie i publikacje:

Analiza funkcjonowania transportu publicznego w tym transportu elastycznego na obszarze gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów i Nowe Warpno

Analiza dokonuje przeglądu funkcjonujących na obszarze gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów i Nowe Warpno linii publicznego transportu zbiorowego, zarówno kołowego jak i kolejowego oraz – gdy jest dostępny – innych środków transportu.

Data opracowania: Wrzesień 2016

Analizy dokumentów planistycznych i strategicznych na obszarze gmin: Szczecin, Stargard, Świnoujście, Goleniów, Gryfino, Police, Stepnica, Nowe Warpno, Kobylanka, Stare Czarnowo, Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Przybiernów

Data opracowania: Styczeń 2017

Analiza możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego

Opracowanie przedstawia analizę możliwych form funkcjonowania systemu transportowego Bus Nadmorski, którego podstawowym zadaniem będzie połączenie w okresie sezonu letniego/ wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego.

Data opracowania: Czerwiec 2018

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego

Opracowanie przedstawia analizę możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego. Podstawowym zadaniem Koordynatora będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie czterech gmin nadmorskich.

Data opracowania: Czerwiec 2018

Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus Nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego

Opracowanie przedstawia analizę ekonomiczną możliwych form powołania i funkcjonowania systemu Bus Nadmorski, którego podstawowym zadaniem będzie połączenie w okresie sezonu letniego/wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego, a po sezonie – wsparcie potrzeb transportowych mieszkańców obszaru.

Data opracowania: Wrzesień 2018

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego – Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Dokument jest podsumowaniem badań ankietowych przeprowadzonych przez RBGP w zakresie uwarunkowań i barier, z jakimi spotykają się organizatorzy przystępujący do realizacji elastycznych systemów transportowych na terenie Polski. Struktura dokumentu podzielona została na cztery grupy uwarunkowań: prawne, instytucjonalne, finansowe oraz pozostałe.

Data opracowania: Kwiecień 2017

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego – Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Raport z analiz aktualnych uwarunkowań odnośnie do systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dla wdrażania i realizacji elastycznych systemów transportowych. Dokument opracowano w odniesieniu do wiejskich obszarów turystycznych – czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego i Międzyzdrojów.

Data opracowania: Kwiecień 2017

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego – Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Dokument przedstawia podsumowanie, przeprowadzonych przez partnerów projektu, analiz regionalnych. Kwestionariusz ankietowy zawierał cztery kategorie pytań i zagadnień (bariery prawne, instytucjonalne, ekonomiczne i pozostałe). Wyniki każdej z kategorii uwarunkowań i barier regionalnych zaprezentowano indywidualnie dla każdego z partnerów projektu.

Data opracowania: Lipiec 2017

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego – Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Raport przedstawia analizę stanu obecnego transportu elastycznego na badanych obszarach studialnych, dla określenia istniejących najlepszych praktyk z zakresu transportu elastycznego w turystyce. Dokument opracowano w oparciu o raporty regionalne, w zakresie uwarunkowań geograficzno-przestrzennych, barier ekonomicznych i polityk transportowych.

Data opracowania: Lipiec 2017

Ewaluacja Dobrych Praktyk w zakresie systemów transportu elastycznego – Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Sprawozdanie podsumowuje syntezę najlepszych praktyk zebranych podczas wizyt studialnych w regionach partnerskich, w celu analizy sieci transportowych i istniejących elastycznych systemów transportowych na wybranych obszarach wiejskich. Nacisk położono na zagadnienia z zakresu ostatniej mili oraz wniosków z wymiany doświadczeń.

Data opracowania: Wrzesień 2017

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych – REKOMENDACJE

Synteza informacji z zakresu elastycznych systemów transportowych jako rozwiązań mogących wspierać rozwój zrównoważonej mobilności na obszarach ostatniej mili. Rekomendacje odnoszą się do szerokiego zakresu poziomów i zagadnień, dla zapewnienia możliwie pełnego i skutecznego oddziaływania na procesy wdrażania elastycznych systemów transportowych.

Data opracowania: Kwiecień 2018

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych – Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Regionalny Plan Działań określa inicjatywy dla rozwoju polityk regionalnych związanych ze zrównoważoną mobilnością. Opracowane działania posiadają różnorodny charakter i skierowane są na różne szczeble decyzyjne: od poziomu unijnego po krajowy, regionalny i lokalny.

Data opracowania: Lipiec 2018

LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych – Podsumowanie 1 fazy projektu

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych.

Data opracowania: Wrzesień 2018

LAST MILE – Sustainable mobility for the last mile in tourism regions – Results of project phase 1

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych.
Dokument w angielskiej wersji językowej.

Data opracowania: Wrzesień 2018

Broszura informacyjna projektu LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych