Scroll to top

PROJEKT

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Projekt „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  W ramach opracowania określono cztery priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej, poprzez stworzenie koncepcji docelowej spójnej sieci głównych tras rowerowych i tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Projekt stanowi podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez uporządkowanie inicjatyw – polegających na wpisaniu ich w kontekst regionalny, ponadregionalny i międzynarodowy.

Realizacja tras rowerowych prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego różnych poziomów oraz innych beneficjentów w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków dróg.

W listopadzie 2018 r. Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, stanowiący drugą aktualizację wdrożeniową raportu końcowego z prac nad projektem.

Pierwsza aktualizacja
Koncepcji sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(wdrożenie)

Na podstawie „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” przygotowano aktualizację raportu, stanowiącą podejście wdrożeniowe.

Niniejsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego prezentuje stan na dzień 19.04.2016r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.04.2016 r.

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(raport końcowy)

Koncepcja została przyjęta przez Zarząd Województwa w grudniu 2015. Dokument stanowi wytyczne dla beneficjentów, co pozwala na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie, poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

AKTUALNOŚCI

Pierwsze badania ruchu rowerowego w dniu 9 maja 2015 r.

Pierwsze badania ruchu rowerowego w dniu 9 maja 2015 r.

9 maja 2015

Pragniemy poinformować, że zespół projektowy Regionalnego Biura gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przeprowadził pomiary ruchu rowerowego w pięciu punktach pomiarowych (sobota przed sezonem wakacyjnym). W punktach tych dokonane zostaną jeszcze dwa kolejne badania w tygodniu i w weekend w trakcie wakacji. Badania te posłużą jako punkt odniesienia do monitoringu…

Pierwsze spotkanie robocze z wykonawcami  koncepcji turystyki rowerowej na terenie SOM

Pierwsze spotkanie robocze z wykonawcami koncepcji turystyki rowerowej na terenie SOM

23 kwietnia 2015

W związku z realizacją projektu „Program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, realizowanego ze środków RPOWZ, istnieje potrzeba ujednolicenia projektu z „Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Wykonawcy koncepcji dla SSOM przedstawili metodologię swojego opracowania oraz stan zaawansowania prac.…

Spotkanie zespołu z ekspertem Marcinem Hyłą

Spotkanie zespołu z ekspertem Marcinem Hyłą

23 marca 2015

W dniu 23 marca 2015 r. nasz zespół wraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. komunikacji rowerowej Wandą Nowotarską spotkał się z Marcinem Hyłą, specjalistą od infrastruktury rowerowej, prezesem organizacji Miasta dla Rowerów. Podczas warsztatów ekspert przedstawił cztery prezentacje, które stały się również przedmiotem dyskusji: 1. Zrozumieć rowerzystę: podstawy projektowania systemów…