Scroll to top

INT 190

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Program (źródło finansowania):
Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Lider Projektu:
Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Zagadnienia energetyczne i planistyczne w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych na obszarze wysp Uznam i Wolin

Czas trwania projektu:
październik 2020 – czerwiec 2022

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Projekt MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” realizowany jest w ramach programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska, oś IV – współpraca transgraniczna.

Główne przesłanie projektu: Analiza potencjału i możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznej przestrzeni wysp Uznam i Wolin.

Główne obszary aktywności w ramach projektu: gospodarka przestrzenna, efektywność energetyczna, koszyk energetyczny z analizą możliwości wykorzystania OZE w wytwarzaniu ciepła, energii elektrycznej oraz mobilności, ochrona walorów krajobrazowych, środowiskowych i szeroka akceptacja społeczna – z uwzględnieniem sezonowego wzrostu zapotrzebowania na energię.

Celem szczegółowym projektu jest intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy instytucjonalnej w zakresie zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy szerokiego grona interesariuszy z Polski i Niemiec.

Rezultatem podjętych działań będzie zaproponowanie optymalnego koszyka energetycznego oraz sformułowanie założeń dla budowy modelowego regionu OZE w kontekście sezonowości turystycznej, efektywności i niezależności energetycznej, redukcji CO2 i neutralności klimatu. Poprzez wypracowanie zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych oraz wspólną deklarację partnerów o wdrażaniu idei modelowego regionu OZE zostaną wskazane kierunki interwencji w obszarze transformacji energetycznej na wyspach Uznam i Wolin.

Pakiety działań w projekcie:

Pakiet 1: Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin (Lider: Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie)

W tym pakiecie pojęte zostaną działania analityczne oraz badawcze związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz racjonalizacją zużycia energii na badanym obszarze wysp Uznam i Wolin. Planowane zadania uwzględniają identyfikację potrzeb energetycznych badanego regionu oraz możliwości ich zaspokajania ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania OZE. Wynikiem pakietu będzie synteza prowadzonych działań, która będzie odpowiadać na uprzednio zdiagnozowane potrzeby energetyczne przedmiotowego regionu. Zaproponowane podejście integruje zagadnienia planistyczne i energetyczne w skali ponadlokalnej na zdelimitowanych obszarach transgranicznych. Wypracowany model współpracy instytucjonalnej będzie możliwy do powielenia w podobnych funkcjonalnie i problemowo obszarach w Europie.

Pakiet 2: Optymalizacja koszyka energetycznego wysp Uznam-Wolin poprzez działania pilotażowe oraz podnoszące świadomość energetyczną (lider: Województwo Zachodniopomorskie – RBGPWZ w Szczecinie)

W celu wypracowania optymalnego koszyka energetycznego dla przedmiotowego obszaru zdecydowano się wdrożyć szereg działań umożliwiających decydentom, przedsiębiorcom i mieszkańcom zwiększenie wiedzy i akceptacji dla przemian energetycznych, w tym dla efektywnego i racjonalnego zużycia energii z uwzględnieniem OZE. Konsekwencją planowanych działań będzie wytyczenie optymalnej ścieżki dojścia do zakładanej wizji modelowego regionu OZE. W ramach niniejszego pakietu powołana zostanie niezależna transgraniczna grupa ds. energii sprawująca pieczę naukową i merytoryczną nad projektem, zorganizowane zostaną również spotkania popularyzatorskie z udziałem przedsiębiorców, mieszkańców, studentów oraz uczniów. Uzupełnieniem katalogu działań będzie przeprowadzanie projektów pilotażowych powiązanych z poprawą efektywności energetycznej w dziedzinie oświetlenia przestrzeni publicznych wybranych miast.

Pakiet 3: Ujęcie zagadnień energetycznych w polskich i niemieckich dokumentach strategicznych i planistycznych (lider: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego)

Pakiet stanowić będzie wnikliwą analizę lokalnych uwarunkowań i kierunków rozwoju energetyki w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych. Następnie zostaną wypracowane propozycje zapisów w formie rekomendacji dotyczących ujmowania zagadnień energetycznych. Oprócz rekomendacji pakiet będzie uwzględniał propozycję sformułowania wspólnej deklaracji partnerów projektu odnoszących się do wdrażania idei modelowego regionu wysp Uznam i Wolin.

Partnerzy projektu: RBGPWZ w Szczecinie – partner wiodący, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie (ZUT), Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje oraz Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Schwerin, Niemcy).

Partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Agencja ds. Energii i Ochrony Klimatu Meklemburgii Pomorza Przedniego (LEKA MV), gmina Wolin, Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Krajowego Pomorza Przedniego (AfRL), Powiat Vorpommern-Greifswald.