Scroll to top

Poniżej przedstawiamy część bogatego dorobku w zakresie publikacji opracowanych lub współtworzonych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przestrzeni lat swojej działalności. Znajdziecie tu Państwo zarówno publikacje związane z dokumentami planistycznymi, realizowanymi w ramach zadań statutowych, publikacje pokonferencyjne jak i raporty z realizowanych projektów międzynarodowych oraz katalogi dobrych praktyk.

Publikacje dotyczące projektu:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre praktyki, które powinni stosować w planowaniu przestrzennym.

Spatial Management Plan of Westpomeranian Region – Information brochure

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre praktyki, które powinni stosować w planowaniu przestrzennym. Angielska wersja językowa.

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura

Broszura stanowi skróconą wersję Opracowania Ekofizjograficznego, wykonanego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzując poszczególne elementy przyrodnicze występujące na jego obszarze, w celu ich kompleksowej ochrony poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i prawidłowe kształtowanie środowiska.

Publikacje dotyczące projektu:

URMA – Partnerstwa miejsko – wiejskie na obszarach metropolitalnych

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

Publikacja jest raportem z konferencji: „Współpraca miejsko wiejska jako instrument spójności terytorialnej”, podsumowującej międzynarodowy projekt URMA. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych oraz eksperci i partnerzy projektu. Publikacja zawiera min. omówienie przyszłości partnerstw w polityce regionalnej.

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo – broszura

Broszura wskazuje zakresy współpracy z metropolią w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego (ułatwienie komunikacji i dostępności do usług, rozwijanie wysokiej jakości produkcji rolnej, farmy miejskie, rozwijanie obszarów rekreacyjnych, turystyka regionalna), przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o historyczny charakter wsi.

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

Publikacja przybliżająca wiedzę o rozwoju przestrzennym miejscowości wiejskich, położonych w cieniu wielkiego miasta. Jest przewodnikiem do określenia stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego wsi oraz wskazuje dobre zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz wytyczne pomocne przy opracowywaniu MPZP dla tego typu obszarów.

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

Dokument stanowi przegląd polityk unijnych, krajowych i regionalnych (partnerów projektu), mających wpływ na partnerstwa miejsko-wiejskie oraz analizę barier i czynników sprzyjających tworzeniu partnerstw. W zestawieniu ujęto strategie i dokumenty dotyczące planowania przestrzennego oraz inicjatywy i projekty z zakresu partnerstw miejsko-wiejskich.

URMA – Plan wdrożeniowy

Planu Wdrożeniowy przedstawia sposób wdrażania rezultatów projektu po zakończeniu prac oraz inicjatyw podjętych w trakcie trwania projektu. Działania podzielono na trzy sektory: podnoszenie świadomości, implementacja doświadczeń do dokumentów strategicznych oraz przyszłe projekty i projekty pilotażowe na podstawie zdobytych doświadczeń i wniosków.

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

Publikacja przedstawia wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w ramach szeregu warsztatów, konferencji, wizyt studialnych i zaprezentowanych projektów pilotażowych. Celem dokumentu jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami a obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących.

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

Opracowanie eksperckie w ramach projektu URMA, zawierające propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego.

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

Przewodnik prezentuje dobre praktyki partnerstw miejsko-wiejskich, w różnym zakresie ich funkcjonowania: struktury organizacyjno-prawnej, inicjatyw związanych z żywnością: produkcja, dystrybucja, konsumpcja, metodologii konsultacji społecznych, inicjatyw związanych z turystyką oraz funduszy partnerstwa miejsko-wiejskiego.

URMA – Raport końcowy z przeprowadzonych projektów pilotażowych

Raport przedstawia projekty pilotażowe realizowane w ramach projektu URMA, przez partnerów projektu z Hamburga (Niemcy), Lombardii (Włochy) i Twente (Holandia). Projekty dotyczyły odpowiednio: współpracy wzdłuż trasy korytarza jutlandzkiego, zarządzania obszarami podmiejskimi oraz odbudowy miejscowych i regionalnych łańcuchów żywności.

Publikacje dotyczące projektu:

Studium morskie – Bałtyk

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych

Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lądowej części obszarów przybrzeżnych położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego na potrzeby „Studium uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” opracowana przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wrzesień 2014.

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi

Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi. Opracowanie pod redakcją Instytutu Morskiego w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Luty 2015.

Publikacje dotyczące projektu:

Konferencje tematyczne

Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych / 21-22 listopada 2011, Szczecin

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas – Report 21-22 November 2011/ Szczecin

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi z perspektywy gospodarki przestrzennej.

Publikacje dotyczące projektu:

Raporty OECD

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich Partnerstwa Miejsko-Wiejskie / Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego Strefa Centralna Województwa Zachodniopomorskiego

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem władz regionalnych poprzez dokumenty strategiczne.

OECD Rural Policy Reviews Rural-Urban Partnerships / An integrated approach to economic development Excerpt concerning Poland – Central Zone of West Pomeranian Region

Dokument przedstawia genezę powstania Centralnej Strefy Funkcjonalnej jako partnerstwa miejsko-wiejskiego. Zaprezentowano uwarunkowania i bariery dla współpracy międzysamorządowej z naciskiem na współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania, jako przedstawicielami społeczności oraz ze wsparciem władz regionalnych poprzez dokumenty strategiczne.